Онлайн-консультант фахівця з якості
E-журнал
Фільтр:
Всі
ISO 9001
ISO 45001
IFS
FSSC 22000
Технічне регулювання
Державний контроль і нагляд
Концепції харчової безпечності (НАССР, TACCP, VACCP)
Упаковка та маркування
Зберігання і транспортування
Метрологія
Екологічна, органічна та натуральна продукція
Експорт
Харчові відходи
Санітарні вимоги до приміщень і персоналу
Судова практика
Інші
ISO 22000
Ощадливе виробництво
Інтегровані системи менеджменту
Менеджмент-інструментарій
Ризик-менеджмент
Аудит
GlobalG.A.P
BRC
Безпечність сировини
Анонім
26.02.2024
Перевірка виробників харчових продуктів
Олексій Шалару,
адвокат

Правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законів про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України, визначено у Законі України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042-VIII (далі – Закон № 2042-VIII).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, його територіальні органи зобов’язані забезпечити дотримання з урахуванням особливостей, визначених у Законі України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», та виключно вимог частин першої, четвертої, шостої, сьомої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої – чотирнадцятої статті 4, частин першої (крім вимоги щодо отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення позапланового заходу) та третьої статті 6, частин першої – четвертої, шостої, восьмої – десятої статті 7, частин першої та другої статті 12, статей 13–18, 20, 21 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V.

 

Заходи державного контролю

Заходи державного контролю поділяють на два види:

 • планові;
 • позапланові.

 

Заходи державного контролю здійснюються у формі:

 • аудиту;
 • інспектування;
 • передзабійного та післязабійного огляду;
 • відбору зразків;
 • лабораторного дослідження (випробування);
 • документальної перевірки;
 • перевірки відповідності,
 • фізичної перевірки.

Важливо

У межах заходів державного контролю здійснюється державний моніторинг.

Державний моніторинг проводиться компетентним органом з метою:

 • визначення пріоритетних напрямів державної політики у сфері харчових продуктів та кормів, здоров’я та благополуччя тварин;
 • розроблення заходів з недопущення обігу небезпечних харчових продуктів та кормів;
 • визначення загального рівня забруднення харчових продуктів та кормів залишками пестицидів та ветеринарних препаратів, іншими забруднюючими речовинами.

 

Державний моніторинг передбачає збирання, системний аналіз та оцінювання:

 • інформації щодо безпечності харчових продуктів та кормів, здоров’я та благополуччя тварин, зокрема щодо виявлення в харчових продуктах і кормах залишків ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднювальних речовин, визначення мікробіологічних критеріїв та протимікробної резистентності, а також формування відповідних баз даних;
 • звернень фізичних та юридичних осіб щодо порушень законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин;
 • іншої необхідної інформації.

 

Щорічний план державного моніторингу повинен ґрунтуватися на ризик-орієнтованому підході та визначати кількість відборів зразків різних видів харчових продуктів і кормів та їхніх лабораторних досліджень (випробувань) за визначеними показниками відповідно до методик, встановлених довгостроковим планом державного контролю.

Аудит постійних процедур, заснованих на принципах НАССР, та постійно діючих процедур, розроблених оператором ринку з метою дотримання гігієнічних вимог, повинен передбачати перевірку безперервності та ефективності їхнього застосування, у тому числі:

 • документації;
 • ведення записів;
 • процесів, що впливають на безпечність харчових продуктів та/або кормів;
 • системи внутрішнього контролю оператора ринку;
 • коригувальних дій, вжитих оператором ринку внаслідок аналізу виявлених невідповідностей;
 • кваліфікації персоналу.

 

Результати аудиту обов’язково враховуються під час визначення ступеня ризику діяльності оператора ринку (потужності) та періодичності здійснення планових заходів державного контролю.

Важливо

Одна й та сама особа не має права більше двох разів поспіль здійснювати аудит на одній і тій самій потужності.

Інспектування передбачає перевірку дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин та відповідності їх діяльності вимогам щодо:

 • гігієни;
 • плану коригувальних дій, розробленого та впровадженого оператором ринку за результатами попередніх перевірок;
 • інцидентів, пов’язаних з безпечністю харчових продуктів та/або кормів.

 

Інспектування може охоплювати перевірку:

 • потужностей, прилеглої території, приміщень, обладнання та інвентарю, транспортних засобів;
 • харчових продуктів та кормів;
 • сировини, інгредієнтів, допоміжних матеріалів для переробки, які використовуються для приготування та виробництва харчових продуктів та кормів, напівфабрикатів;
 • предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами;
 • засобів та процесів прибирання і догляду;
 • засобів та процесів прибирання і догляду, а також пестицидів;
 • маркування зовнішнього вигляду та реклами;
 • простежуваності.

Важливо

Особа, яка здійснює інспектування або аудит, має право проводити прості дослідження (випробування) у разі появи у неї обґрунтованої підозри щодо невідповідності або якщо такі дослідження передбачені щорічним планом державного контролю.

Наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.11.2023 № 845 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2024 рік. Втім, скільки перевірок заплановано на цей рік, – поки не відомо.

Коментар експерта

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю кожної потужності визначається на підставі ризикоорієнтованого підходу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 31.10.2018 № 896 планові заходи державного контролю здійснюватимуться із певною періодичністю.

 

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю

Ступінь ризику

Вид контролю

Періодичність

Дуже високий ступінь ризику

інспектування

не більше ніж чотири рази на рік

аудит

не більше ніж один раз на рік

Високий ступінь ризику

інспектування

не більше ніж три рази на рік

аудит

не більше ніж один раз на рік

Середній ступінь ризику

інспектування

не більше ніж два рази на рік

аудит

не більше ніж один раз на рік

Низький ступінь ризику

інспектування

не більше ніж один раз на рік

аудит

не більше ніж один раз на два роки

Незначний ступінь ризику

інспектування

не більше ніж один раз на два роки

аудит

не проводять

 

Тож перше, що необхідно зробити оператору ринку харчових продуктів, – відшукати себе у вказаному плані. Якщо знайшли, то варто готуватися до перевірки.

План окрім сфери державного нагляду (контролю) містить також інформацію про дату початку та термін, упродовж якого буде здійснюватися захід.

Важливо

З перевіркою не обов’язково прийдуть саме зранку зазначеної дати, можуть прийти в будь-який час упродовж усього терміну здійснення заходу.

Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або виникнення обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також у деяких інших випадках.

Випадки здійснення позапланових заходів державного контролю:

 • за бажанням оператора ринку на підставі його письмової заяви про здійснення перевірки;
 • з метою перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу контролю;
 • на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що завдало шкоди її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

 

Усі заходи державного контролю, як планові, так і позапланові, здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійних процедур, заснованих на принципах НАССР, проводять за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за 3 робочі дні до здійснення такого заходу.

Важливо

Під час здійснення заходів державного контролю державні інспектори та державні ветеринарні інспектори мають право безперешкодного доступу до потужностей під час їхньої роботи без попередження.

Аудит та інспектування — різні форми державного контролю.

Визначення терміна

Інспектування – форма державного контролю, яка полягає у здійсненні перевірки стану здоров’я та благополуччя тварин, виробництва та обігу харчових продуктів, кормів з метою встановлення відповідності законодавству про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин. Тобто це перевірка дотримання оператором ринку вимог чинного законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин.

Аудит передбачає систематичну перевірку безперервності та ефективності застосування постійних процедур, заснованих на принципах HACCP. Результати аудиту враховуються під час визначення ступеня ризику діяльності оператора ринку (потужності) та згідно з періодичністю здійснення планових заходів державного контролю.

Заходи державного контролю фінансуються коштом державного бюджету. Однак у деяких випадках, передбачених Законом № 2042-VІІІ, проведення такого заходу оплачує оператор ринку або уповноважена ним особа. Наприклад, у випадку здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться на митну територію України, або здійснення передзабійного та післязабійного огляду.

Раніше розмір такої плати не було визначено в законодавстві, проте 31.12.2020 Мінекономіки згідно з Наказом № 2836/835 затвердило Розміри плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку.

Розміри плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку

№ з/п

Найменування заходу державного контролю

Одиниця

виміру

Вартість

у гривнях

1

2

3

4

I

Здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, чи вивозяться (пересилаються) з неї, крім державного контролю, що здійснюється в межах щорічного плану державного моніторингу

1

У формі документальної перевірки, перевірки відповідності та перевірки відповідності одного вантажу вагою (1) (2):

1.1

до 100

кг

211,72

1.2

більше 100 і до 500

кг

392,08

1.3

більше 500 і до 1000

кг

569,22

1.4

більше 1 і до 20

т

776,19

1.5

більше 20 і до 50

т

891,80

1.6

більше 50 і до 100

т

1007,40

1.7

більше 100 і до 200

т

1354,19

1.8

більше 200 і до 1 000

т

2757,95

1.9

більше 1 000 і до 2 000

т

4019,52

1.10

більше 2 000 і до 3 000

т

5358,59

1.11

більше 3 000 і до 4 000

т

6698,98

1.12

більше 4 000 і до 5 000

т

8037,89

1.13

понад 5 000

т

10419,27

2

У формі документальної перевірки, перевірки відповідності та фізичної перевірки одного вантажу вагою (1) (2):

2.1

до 100

кг

384,24

2.2

більше 100 і до 500

кг

536,52

2.3

більше 500 і до 1000

кг

765,76

2.4

більше 1 і до 20

т

1115,77

2.5

більше 20 і до 50

т

1281,95

2.6

більше 50 і до 100

т

1448,13

2.7

більше 100 і до 200

т

1946,66

2.8

більше 200 і до 1 000

т

3964,55

2.9

більше 1 000 і до 2 000

т

5778,05

2.10

більше 2 000 і до 3 000

т

7702,98

2.11

більше 3 000 і до 4 000

т

9629,80

2.12

більше 4 000 і до 5 000

т

11554,48

2.13

понад 5 000

т

14977,71

Здійснення передзабійного та післязабійного огляду відповідно до законодавства

1

Здійснення передзабійного та післязабійного огляду тварин на бійнях

1 людино-година

38,35

2

Здійснення передзабійного огляду тварин у разі забивання за межами бійні(3)

2.1

велика рогата худоба

1 голова

54,89

2.2

свині

1 голова

38,44

2.3

дрібна рогата худоба

1 голова

32,91

2.4

кролі, нутрії

1 голова

7,68

2.5

птиця

1 голова

3,51

3

Здійснення післязабійного огляду тварин у разі забивання за межами бійні(3)

3.1

велика рогата худоба

1 туша

8,51

3.2

свині

1 туша

8,51

3.3

дрібна рогата худоба, поросята

1 туша

4,67

3.4

кролі, нутрії

1 тушка

2,82

3.5

птиця

1 тушка

0,37

4

Проведення державного контролю уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної медицини, державними ветеринарними інспекторами та їхніми помічниками на потужностях з розбирання та обвалювання м’яса

1 людино-година

38,97

ІІІ

Здійснення позапланових заходів державного контролю, крім позапланових заходів, що проводяться: за зверненням фізичної особи про порушення оператором ринку її законних прав, якщо за результатами здійснення цих заходів такі порушення не було підтверджено; на підставі обґрунтованої підозри щодо невідповідності, якщо за результатами здійснення цих заходів така невідповідність не була підтверджена

1

Позаплановий захід державного контролю

1 людино-година

52,60

 

У процесі здійснення будь-якого заходу державного контролю слід врахувати деякі аспекти.

Важливі аспекти перевірки:

 • перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити оператору ринку направлення на проведення інспектування або аудиту та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати копію направлення;
 • варто створити журнал реєстрації заходів державного нагляду, до якого перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) зобов’язана внести відповідний запис;
 • перевірки проводять винятково у межах питань, зазначених у направленні, з обов’язковим використанням уніфікованих форм актів державного контролю; здійснення інспектування та аудиту без застосування акта державного контролю, як і відбору зразків без застосування акта відбору зразків, – заборонено; під час проведення позапланового заходу з’ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу;
 • під час проведення заходів державного нагляду (контролю) заборонено вилучати у суб’єктів господарювання оригінали їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютери, їхні частини, за винятком випадків, передбачених у кримінальному процесуальному законодавстві

 

Оператори ринку харчових продуктів під час реалізації заходів державного контролю повинні чітко виконувати свої обов’язки та можуть користуватися наданими їм правами.

Важливо

Обов’язки операторів ринку харчових продуктів:

 • допускати державних інспекторів, державних ветеринарних інспекторів до здійснення заходів державного контролю за умови дотримання ними порядку здійснення державного контролю;
 • усувати виявлені невідповідності шляхом здійснення корекцій та застосування коригувальних дій;
 • надавати документи, пояснення, іншу інформацію з питань, що виникають під час здійснення заходів державного контролю;
 • забезпечувати умови для відбору зразків;
 • одержувати примірник припису, розпорядження, рішення, акта або іншого документа, складеного за результатами заходу державного контролю.

Оператори ринку харчових продуктів мають право:

 • вимагати від державних інспекторів, державних ветеринарних інспекторів, інших осіб, які здійснюють заходи державного контролю, дотримання Закону № 2042-VIII, законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин;
 • не допускати державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів до здійснення інспектування та аудиту, якщо:
  • інспектування або аудит здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності інспектування та аудиту, визначеної у щорічному плані державного контролю;
  • відсутні підстави для проведення позапланових заходів державного контролю;
  • державний інспектор або державний ветеринарний інспектор не надав копій документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону № 2042-VIII;
  • державний інспектор або державний ветеринарний інспектор не вніс запис про здійснення відповідного заходу державного контролю у журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (у разі надання такого журналу оператором ринку);
 • перевіряти наявність у державних інспекторів, державних ветеринарних інспекторів, інших осіб, які здійснюють заходи державного контролю, службового посвідчення (документа, що посвідчує особу) бути присутніми під час здійснення заходів державного контролю;
 • залучати до здійснення таких заходів юридичних і фізичних осіб за умови, що такі особи не перешкоджають здійсненню відповідних заходів;
 • вимагати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що належить оператору ринку;
 • одержувати та ознайомлюватися з актами державного контролю, актами відбирання зразків, розпорядженнями, приписами, рішеннями;
 • надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до актів державного контролю, актів відбирання зразків протягом 5 робочих днів з дня отримання таких актів оператором ринку під час відбирання зразків одержувати додаткові зразки для проведення альтернативного лабораторного дослідження (випробування);
 • вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів внесення в нього записів про здійснення інспектування та аудиту до початку їхнього проведення;
 • оскаржувати у встановленому законом порядку неправомірні рішення, дії та бездіяльність посадових осіб компетентного органу та інших осіб, які здійснюють заходи державного контролю;
 • на відшкодування в порядку, встановленому у Цивільному кодексі України, шкоди (збитків), заподіяної (завданих) неправомірними  рішеннями, діями або бездіяльністю посадових осіб компетентного органу та інших осіб, які здійснюють заходи державного контролю.

 

Фіксування процесу

Варто зазначити, що державні інспектори, державні ветеринарні інспектори, інші особи, які проводять заходи державного контролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки без перешкоджання здійсненню відповідних заходів.

Коментар експерта

Обов’язково будьте присутні під час здійснення заходів державного контролю, не залишайте інспектора наодинці та проконсультуйте персонал щодо поведінки під час перевіряння. За можливості фіксуйте здійснення державного контролю будь - якими засобами та залучайте до проведення перевірки фахівців у галузі права та/або відповідні громадські організації.